LeetCode算法-876. 链表的中间结点

LeetCode算法-876. 链表的中间结点

876. 链表的中间结点

题目

给定一个带有头结点 head 的非空单链表,返回链表的中间结点。
如果有两个中间结点,则返回第二个中间结点。

示例 1:

输入:[1,2,3,4,5]
输出:此列表中的结点 3 (序列化形式:[3,4,5])
返回的结点值为 3 。 (测评系统对该结点序列化表述是 [3,4,5])。
注意,我们返回了一个 ListNode 类型的对象 ans,这样:
ans.val = 3, ans.next.val = 4, ans.next.next.val = 5, 以及 ans.next.next.next = NULL.

示例 2:

输入:[1,2,3,4,5,6]
输出:此列表中的结点 4 (序列化形式:[4,5,6])
由于该列表有两个中间结点,值分别为 3 和 4,我们返回第二个结点。

提示:
给定链表的结点数介于 1 和 100 之间。

来源:力扣(LeetCode)
链接:
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。

题解

Java

/// 快慢指针
public ListNode middleNode(ListNode head) 
{
	ListNode slowListNode = head;
	ListNode fastListNode = head;
	while (fastListNode != null && fastListNode.next != null) {
		slowListNode = slowListNode.next;
		fastListNode = fastListNode.next.next;
	}
	return slowListNode;
}
/// 输出到数组
public ListNode middleNode(ListNode head) 
{
	ListNode[] array = new ListNode[100];
	int i = 0;
	while (head != null) {
		array[i++] = head;
		head = head.next;
	}
	return array[i / 2];
}

C++

ListNode* middleNode(ListNode* head) {
  ListNode* fast, *slow;
  fast = slow = head;
  while(fast != NULL && fast->next != NULL)
  {
    fast = fast->next->next;
    slow = slow->next;
  }
  return slow;
}

更多干货文章

博客:www.qiuxuewei.com
微信公众号:@开发者成长之路
公众号二维码

一个没有鸡汤只有干货的公众号